Nederlands

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 21 mei 2018

Hieronder volgen de voorwaarden van een wettelijke overeenkomst tussen u en Aspose Pty Ltd, ook bekend als Aspose die deze website onderhoudt. Door deze website te bezoeken, te browsen en/of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat en dat u zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

Informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Aspose kan ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma's die in deze informatie worden beschreven.

De beveiligingsprocedures en -maatregelen Aspose-gebruikers zijn openbaar beschikbaar bij beveiligingspraktijken die hierin door deze verwijzing zijn opgenomen en die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. Met betrekking tot de bescherming van gebruikersgegevens zal Aspose administratieve, fysieke en technische waarborgen handhaven voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Gebruikersgegevens, zoals beschreven in het bovenstaande beveiligingsbeleid. Die waarborgen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, maatregelen ter voorkoming van toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking van gebruikersgegevens door personeel van Aspose, behalve (a) om de Service te verlenen en service- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, (b) indien verplicht door de wet in overeenstemming met, of (c) zoals een Gebruiker of Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk toestaat.

De Services worden uitgevoerd met behulp van apparatuur of faciliteiten die zich in de Verenigde Staten bevinden. De Amerikaanse serviceproviders van Aspose voldoen aan het Privacy Shield of hebben standaardcontractbepalingen uitgevoerd (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie). Dit biedt rechtsgronden om ervoor te zorgen dat, wanneer ze in de Verenigde Staten worden verwerkt, de persoonsgegevens van EU-burgers die door Aspose-klanten worden verwerkt bij het gebruik van de Dienst, van Aspose en haar dienstverleners buiten de EU een passend beschermingsniveau binnen de betekenis van artikel 46 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verleent de Gebruiker Aspose een algemene machtiging in de zin van artikel 28 (2) van Verordening (EU) 2016/679 om verwerkers in te schakelen voor het leveren van de Dienst. De lijst met verwerkers die Aspose gebruikt is publiekelijk beschikbaar bij subverwerkers . Aspose zal de Gebruiker informeren over wijzigingen in dergelijke verwerkers in overeenstemming met de procedure voor het wijzigen van deze Voorwaarden zoals bepaald in deze overeenkomst.

Voor de toepassing van artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 vormen deze voorwaarden het gegevensverwerkingscontract tussen de gebruiker (betrokkene) en Aspose als zowel de gegevensbeheerder als de gegevensverwerker (Aspose is de gegevensverwerker in gevallen waarin de Gebruiker maakt gebruik van een Metered License). De Gebruiker geeft Aspose hierbij de opdracht om de gegevens te controleren en te verwerken zoals beschreven in deze Voorwaarden.

Onderwerp en aard van de verwerking. Aspose biedt een Dienst waarbij de Gebruiker zich voor toegang moet aanmelden voor een account waarbij persoonlijke informatie wordt verstrekt. Aspose verzamelt en gebruikt klantinformatie om nieuwsbrieven te verzenden, aankoopgegevens bij te houden en forumberichten te bewaren. Met een Metered licentie treedt Aspose tevens op als verwerker van gebruiksgegevens.

Looptijd. Aspose verzamelt gegevens namens de Gebruiker tot de beëindiging van het account van de Gebruiker. Na beëindiging bewaart Aspose de gegevens van de Gebruiker voor een periode van 7 dagen, mocht de Gebruiker het account opnieuw willen openen om het gebruik van de Aspose-service te hervatten of om gegevens te exporteren, tenzij anders aangegeven door de Gebruiker. Aspose verwijdert alle persoonlijke gegevens of geeft deze terug aan de gebruiker na het einde van de levering van diensten met betrekking tot verwerking, en verwijdert bestaande kopieën, tenzij de Unie- of lidstaatwetgeving de opslag van de persoonlijke gegevens vereist.

Rechten en plichten van partijen. De rechten en plichten van de Gebruiker met betrekking tot Gebruikersgegevens zijn opgenomen in deze Voorwaarden. Aspose zorgt ervoor dat personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken zich tot geheimhouding hebben verplicht of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben. Aspose neemt alle maatregelen die vereist zijn op grond van artikel 32 van Verordening (EU) 2016/679 en we verbinden ons ertoe om de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is om de naleving van zijn verplichtingen aan te tonen en om audits, inclusief inspecties, uitgevoerd of gemandateerd mogelijk te maken en eraan bij te dragen. door de Gebruiker.

Onwettige klantgegevens . Aspose is niet verplicht om Gebruikersgegevens of handelingen van de verwerking ervan door de Gebruiker vooraf te screenen, te monitoren of te filteren om enige onwettige aard daarin te ontdekken. Als dergelijke onrechtmatige Gebruikersgegevens of de handeling van de onrechtmatige verwerking ervan echter wordt ontdekt of onder de aandacht van Aspose wordt gebracht of als er reden is om aan te nemen dat bepaalde Gebruikersgegevens onwettig zijn, hebben wij het recht om:

  1. de Gebruiker op de hoogte stellen van dergelijke onwettige Gebruikersgegevens;
  2. de publicatie ervan op de website of de invoeging ervan in het systeem weigeren;
  3. eisen dat de Gebruiker de onwettige Gebruikersgegevens in overeenstemming brengt met deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving;
  4. het tijdelijk of permanent verwijderen van de onrechtmatige Gebruikersgegevens van de Website of Account, de toegang daartoe beperken of verwijderen.

Als Aspose overtuigend bewijs krijgt dat de gebruikersgegevens niet onwettig zijn, kunnen we, naar eigen goeddunken, dergelijke gebruikersgegevens herstellen, die van de website of account zijn verwijderd of waartoe de toegang beperkt was.

Bovendien, in het geval dat Aspose naar eigen goeddunken van mening is dat Gebruikersgegevens in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften of deze Voorwaarden, kan de Leverancier (maar is hij niet verplicht) dergelijke Gebruikersgegevens op elk moment met of zonder kennisgeving verwijderen. Zonder de algemeenheid van de voorgaande zin te beperken, voldoet Aspose aan de Digital Millennium Copyright Act en zal Gebruikersgegevens van het Platform verwijderen na ontvangst van een conforme verwijderingskennisgeving.

Aspose als de gegevensbeheerder en de gegevensverwerker zullen de gebruiker als betrokkene helpen bij het nakomen van de verplichtingen van de gebruiker op grond van Verordening (EU) 2016/679, het bieden van toegang aan de betrokkene en het toestaan van betrokkenen om hun rechten uit te oefenen op grond van Verordening (EU) 2016/679 .

Aspose aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die door Aspose wordt verstrekt en het gebruik van dergelijke informatie is op eigen risico van de ontvanger. Aspose biedt geen garantie dat gemelde problemen kunnen worden opgelost met behulp van de informatie die Aspose verstrekt.

Door Aspose informatie of materiaal te sturen, stemt u ermee in dat Aspose en zijn gelieerde ondernemingen technische informatie mogen verzamelen en gebruiken, met uitzondering van vertrouwelijke informatie, die is verzameld als onderdeel van de aan u geleverde productondersteuningsdiensten. Aspose mag deze informatie uitsluitend gebruiken om onze producten te verbeteren of om u aangepaste diensten of technologieën te bieden. Er wordt geen informatie verzameld door het product; technische informatie moet door u aan Aspose worden verstrekt via het ondersteuningsproces. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Aspose doet op geen enkele manier uitspraken over enige andere website waartoe u toegang kunt krijgen via deze. Wanneer u een niet-Aspose-website bezoekt, zelfs een website die het Aspose-logo kan bevatten, dient u te begrijpen dat deze onafhankelijk is van Aspose en dat Aspose geen controle heeft over de inhoud op die website. Bovendien betekent een link naar een niet-Aspose-website niet dat Aspose de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u selecteert voor uw gebruik vrij is van zaken als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard.

IN GEEN GEVAL ZAL Aspose AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE VOOR ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF OP ENIGE ANDERE HYPER LINKED WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE WINSTVERLIES, BEDRIJFSVERLIES VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEBEHANDELINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WIJ UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ALLE INFORMATIE WORDT DOOR Aspose UITSLUITEND OP "AS IS"-BASIS VERSTREKT. Aspose BIEDT GEEN VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERKOOPBAARHEID EN NIET-INBREUK.

Aspose kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dergelijke herzieningen en dient u daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de dan geldende voorwaarden te bepalen waaraan u gebonden bent.