Nederlands

AVG-kennisgeving

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2018

Aspose en de AVG

Op 25 mei 2018 is de Europese Unie begonnen met het handhaven van haar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het heeft invloed op de manier waarop bedrijven gegevens van Europese individuen verzamelen en verwerken. Hoewel Aspose een Australisch bedrijf is zonder Europese entiteit, waardeert het de rechten van zijn gebruikers en klanten en hun persoonlijke gegevens, ongeacht hun locatie. Daarom werken we er hard aan om te voldoen aan deze regels in al onze systemen en processen.

Deze pagina geeft een overzicht van de rollen beschreven door de AVG, de verantwoordelijkheden van elke partij en de inspanningen die we leveren om deze aanbevelingen te ondersteunen.

 

Aanwijzen als de gegevensverwerker

Tijdens het gebruik van onze services kunt u bestanden uploaden voor verwerking via onze Cloud API-platforms, maar u kunt ook bestanden van ons ondersteuningsteam verzenden voor foutopsporing of ondersteuning. Vanwege de aard van onze producten en diensten kunnen uw bestanden informatie van of over uw klanten bevatten. Hoewel gedekt door de vertrouwelijkheidsclausules in onze EULA, versterken de komende updates van onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid deze rechten verder.

Dit zijn uw betrokkenen en u wordt beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens. Onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid verwijzen naar deze gegevens als klantgegevens.

Het gebruik van Aspose-services om uw klantgegevens te verwerken, betekent dat u Aspose hebt ingeschakeld als gegevensverwerker om namens u bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten uit te voeren. Artikel 28 van de AVG stelt dat de relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker schriftelijk moet worden vastgelegd (elektronische vorm is acceptabel op grond van lid (9) van artikel 28). Onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid dienen ook als uw gegevensverwerkingscontract met Aspose. Ze beschrijven de instructies die u aan Aspose geeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die u beheert en stellen de rechten en verantwoordelijkheden van beide partijen vast. Aspose verwerkt uw klantgegevens alleen op basis van uw instructies als gegevensbeheerder.

 

Gegevensoverdracht

Wanneer gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen door gegevensverwerkers, stelt de AVG strikte eisen aan het verplaatsen van gegevens buiten de reikwijdte als de bescherming ervan.

Aangezien Aspose een Australisch bedrijf is zonder Europese entiteit, neemt de gegevensbeheerder de enige beslissing om gegevens over te dragen aan Aspose, dat is gevestigd in Australië buiten de EER, met zijn technische infrastructuur in de VS. Waar we met subverwerkers samenwerken, doen we dat op een weloverwogen manier, rekening houdend met de wettigheid van de overdracht bij elke stap.

We houden een actuele lijst van subverwerkers bij in onze Gebruiksvoorwaarden. Dit zorgt ervoor dat we volledig transparant zijn over onze overdrachten en de verwerkers die we gebruiken. We leggen uit welke gegevens we overdragen en met welk doel. We werken alleen samen met subverwerkers die ofwel gecertificeerd zijn volgens het EU-VS Privacy Shield-raamwerk of de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht met ons hebben ondertekend.

Als u vragen heeft over deze punten, kunt u contact met ons opnemen via privacy@aspose.com .

 

Aanstellen als de gegevensbeheerder

Aspose treedt op als gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen, de gebruiker van onze web-apps en website, de koper van onze producten of diensten.

Ten tweede verwerken we gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (AVG artikel 6(1)(c)) - dit betreft voornamelijk financiële gegevens en informatie die we nodig hebben om aan onze verantwoordingsverplichtingen te voldoen.

Ten derde verwerken we uw persoonsgegevens voor onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6(1)(f) van de AVG.

 

Wat bedoel je met 'gerechtvaardigde belangen'?

  • Het is nuttig voor u om onze producten en diensten te verbeteren.
  • Ervoor zorgen dat uw gegevens en de systemen van Aspose betrouwbaar, veilig en beveiligd zijn.
  • Verantwoorde marketing van onze producten, diensten en hun kenmerken.
  • De mogelijkheid om het contract te onderhouden dat we met u, onze klant, aangaan.

Als verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens zet Aspose zich in voor het respecteren van uw rechten onder de AVG. Als je vragen hebt, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@aspose.com

 

Wat doet Aspose voor de AVG

Aspose respecteert de privacy van haar klanten en hun klanten. Daartoe hebben we in lijn met de AVG zowel technische als organisatorische maatregelen geïmplementeerd en blijven we deze verbeteren om een passende verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

 

Interne processen, beveiliging en gegevensoverdracht

We hebben onze interne processen en activiteiten beoordeeld om ervoor te zorgen dat we de gegevens die door onze systemen reizen in kaart brengen en controleren. We implementeren functionaliteit in al onze belangrijkste klantgerichte systemen om te voldoen aan de principes van Privacy by Design. Elke toegang tot klantgegevens wordt alleen gedaan met toestemming van onze klanten en is altijd beperkt en specifiek in het kader van het contract tussen Aspose en zijn klanten.

Onze interne procedures en logboeken zorgen ervoor dat we voldoen aan de AVG-verantwoordelijkheidsvereisten.

We nemen zelden nieuwe services van derden aan boord, maar als we dat doen, hebben we een intern proces om deze leveranciers te evalueren op hun beveiligings- en privacyoverwegingen. We beperken het aantal subverwerkers tot een minimum, waar mogelijk gebruiken we onze eigen technologie en infrastructuur voor de verwerking.

 

Mogelijkheid om verzoeken om toegang tot onderwerp uit te voeren

Het eigendom van de betrokkenen over hun persoonsgegevens staat centraal in de AVG. We werken aan een plan om te reageren op verzoeken van betrokkenen om hun gegevens te verwijderen, wijzigen of over te dragen. Dit betekent dat onze Customer Support Specialists samen met de Engineers die hen bij hun werk helpen, goed zijn voorbereid om u te helpen bij alle zaken waarbij uw persoonlijke gegevens betrokken zijn.

 

Documentatie

Onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid worden regelmatig bijgewerkt om ervoor te zorgen dat we voortbouwen op het goede werk dat we altijd op dit gebied hebben gedaan. Aangezien deze documenten de basis vormen van onze relatie met u, is het voor ons van het grootste belang om uw rechten in deze documenten open en duidelijk uit te leggen.

 

Training en bewustwording

Training en bewustwording over AVG, de omgang met en verwerking van persoonsgegevens zijn door de hele Aspose Business gecommuniceerd. Elk Aspose-teamlid is op de hoogte van de problemen en ons beleid rond de naleving van de AVG en andere privacygerelateerde problemen. We hebben deze training ingebouwd in de trainingsvereisten van onze nieuwe teamleden en hebben regelmatig opfrisbeurten gepland.

Wij zijn van mening dat de bovenstaande benadering bij het naleven van de AVG volledig in overeenstemming is met het ethos van het doel en wat het beoogt te bereiken.